کارتونر یا کارتونینگ چیست ؟
دستگاه کارتونینگ ، کارتن ساز یا کارتونر یک دستگاه بسته بندی برای شکل دادن به کارتن است : کارتن را سرپا می کند ، می بندد ، تا می کند و مهروموم می کند.

دستگاه کارتونر همچنین کارتون خالی را با محصولی یا محصولاتی که می توانند از جنس کیسه ، بسته بندی های تخت ، بطری یا هر نوع محصول دیگری پر کنند و سرو ته کارتن را با مدل های مختلف ببندند.
دستگاههای کارتونر به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

کارتونینگ های افقی
کارتونینگ عمودی

 
کارکرد ساده هر کدام از مدل های زیر به این صورت است که :

دستگاه کارتونر افقی بعد از اینکه کارتن و جعبه ها را از انباره برداشت و باز کرد ، تا زد و ته آن را بست محصول بصورت افقی وارد آن می شود .
در دستگاههای کارتونر عمودی که کمتر هم استفاده می شوند و کمتر مرسوم هستند همه این مراحل اعم از بارگزاری کارتن و جعبه ، راست کردن آن ، تا زدن و بستن ته آن انجام می گیرد ولی محصول از بالا و بصورت عمودی وارد جعبه می شود.

 

برای اینکه توضیحات بیشتری در این باره بخوانید پیشنهاد ما در خط پائین را مد نظر قرار دهید

یکی از بهترین مطالب موجود برای نحوه انتخاب دستگاه کارتونر را می توانید با کلیک کردن اینجا بخوانید .

دستگاه کارتون سازی ، دستگاه کارتن ساز ، دستگاه کارتن سازی ، دستگاه جعبه ساز ، دستگا کارتن ساز جعبه دارو ، دستگاه کارتن ساز دخانیات ، دستگاه کارتون زنی ، دستگاه کارتن زنی